Regulamin SMS - RADIO SUDETY 24 | Radio Strzegom | Radio Internetowe

Słuchaj:
Emisja okolicznościowa programu: 101,7 FM / TELEFON DO STUDIA: 570 200 753 / E-MAIL: news@radiosudety24.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

na 101,7 FM i w internecie

Regulamin ogólny konkursów, głosowań i usług SMS w Radiu Sudety 24

Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów, głosowań i usług SMS w Radiu Sudety 24, zwanych dalej Konkursem jest Info Expert 24 Adrian Pietraszek, właściciel marki i podmiot odpowiedzialny za działanie Radia Sudety 24, z siedzibą w Strzegomiu przy ul. Kalcytowej 32, zwane dalej Radio.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w Konkursie jest Adrian Pietraszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Info Expert 24 Adrian Pietraszek z siedzibą w Strzegomiu, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom, NIP 884 235 56 24 zwanym dalej Administratorem.

3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej.

4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Kontakt z Administratorem w tym pytania i skargi związane z niniejszym Regulaminem należy kierować:
 
a)    W formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@infoexpert24.pl
b)    W formie pisemnej na adres korespondencyjny: Info Expert 24 Adrian Pietraszek, ul. Kalcytowa 32, 58-150 Strzegom.

6. Uczestnik Konkursu podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród.

8. Administrator w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie przetwarza takie dane, jak:
 
a)    Imię
b)    Nazwisko
c)    Numer telefonu

9.    Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa:
 
a)    Dostępu do danych
b)    Poprawienia danych
c)    Ograniczenia przetwarzania danych
d)    Zaprzestania przetwarzania danych
e)    Usunięcia danych
f)     Przenoszenia danych
g)    Wniesienia skargi do upoważnionego organu

10. Dane uczestników Konkursu przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
 
a)    Przez okres niezbędny do wydania nagrody i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez uczestników Konkursu (do 30 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu).
b)    Do chwili wycofania zgody uczestnika na przetwarzanie danych w celu przyznania i wydania nagrody w Konkursie.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Radia i jest emitowany w programie Radia Sudety 24 lub na stronach internetowych www.radiosudety24.pl i www.facebook.com/radiosudety24
 
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 
5. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane, na antenie Radia pytanie lub wysłaniu chęci wzięcia udziału w Konkursie za pomocą wiadomości SMS pod wskazany numer (570 200 753 - opłata zgodna ze stawką operatora, jak za zwykły SMS) we wskazanym terminie.
 
6. Zwycięzcą zostaje autor wiadomości SMS wybranej przez prowadzącego Konkurs, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Radio.
 
7. W przypadku, gdy Radio Sudety 24 nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem wiadomości SMS wybranej w sposób określony w punkcie 6, w określonym na antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia, nagroda może nie zostać przyznana. W takim przypadku zostanie wybrany kolejny numer określony w punkcie 6 i procedura zostanie powtórzona.
 
8. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Sudety 24 decyzję, co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Sudety 24. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
 
9. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
 
10. Nagrody w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa, talon wartościowy, bilet, karnet, upoważniające np. do konsumpcji w lokalu gastronomicznym, uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych.
 
11. Nagrodę należy odebrać osobiście w wyznaczonym przez Radio Sudety 24 miejscu w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wygranej w Konkursie. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody.
 
12. Każda osoba, która wyśle minimum jedną wiadomość SMS do Radia Sudety 24 pod numer wymieniony w punkcie nr 5, wyraża zgodę na kontakt zwrotny od Radia w postaci nawiązania połączenia telefonicznego lub wysłania wiadomości SMS dotyczących organizowanego Konkursu.
 
11. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w wiadomościach SMS powstałych w szczególności z winy operatora lub uczestnika.

Reklamacje
 
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Sudety 24 wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
 
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Sudety 24. Wszelkie decyzje Radia Sudety 24 będą wiążące i ostateczne.
 
7. Radio Sudety 24 jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 
Postanowienia końcowe
 
1. Radio Sudety 24 nie ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
 
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu w Radiu Sudety 24, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu.
 
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.radiosudety24.pl
 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 
Copyright Ⓒ Info Expert 24 - Wszystkie prawa zastrzeżone
101,7 FM
Emisja okolicznościowa
programu:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego